کلیپ آموزشی OS – EOS دستگاه وریفون ۶۷۵ با برنامه INPAS POS LOADER

کلیپ آموزشی OS – EOS دستگاه وریفون ۶۷۵ با برنامه INPAS POS LOADER

آموزش OS دستگاه وریفون ۶۷۵ با برنامه INPAS POS LOADER

با استفاده از این کلیپ میتوانید چگونگی OS و EOS و ..با برنامه INPAS POS LOADER را یاد بگیرید.

RIAL 800,000 – خرید
Call Now Button