سوکت فلزی

بهمن ۱۲, ۱۳۹۹

برد A وریفون ۶۷۰ سوکت فلزی

برد A و B وریفون 670 سوکت فلزی و سوکت پلاستیکی باهم فرق میکند . نمونه ای از برد A سوکت فلزی
بهمن ۱۲, ۱۳۹۹

برد B وریفون ۶۷۰ سوکت فلزی

برد B وریفون 670 سوکت فلزی
Call Now Button